All voters should have received their ballot by May 5!

Check your mailbox, if you haven’t received your ballot by mail delivery TODAY: May 5, now is the time to contact your elections office. Sometimes mail gets lost or misdirected.  Your elections office can inactivate your first ballot and send you a second active ballot.

Sometimes voters move and forget to update their address on their voter registration record. Anytime you move you need to update your voter registration. You can update your residence or mailing address up until 8 PM on Election Day. As long as you were already actively registered in Oregon you have the right to vote!


Got questions? Contact Catherine McMullen for assistance.  

¡Todos los votantes deberían haber recibido su boleta antes del 5 de mayo!

Revise su buzón, si no ha recibido su boleta por correo HOY: 5 de mayo, ahora es el momento de comunicarse con su oficina electoral. A veces el correo se pierde o se desvía mal. Su oficina electoral puede desactivar su primera boleta y enviarle una segunda boleta activa.

A veces, los votantes se mudan y se olvidan de actualizar su dirección en su registro de registro de votantes. Cada vez que se mude, debe actualizar su registro de votante. Puede actualizar su residencia o dirección postal hasta las 8 p. m. del día de las elecciones. ¡Mientras ya esté registrado activamente en Oregón, tiene derecho a votar!


Tất cả các cử tri lẽ ra đã nhận được lá phiếu của họ trước ngày 5 tháng 5!

Kiểm tra hộp thư của bạn, nếu bạn chưa nhận được lá phiếu của mình qua đường bưu điện NGAY HÔM NAY: Ngày 5 tháng 5, bây giờ là lúc để liên hệ với văn phòng bầu cử của bạn. Đôi khi thư bị thất lạc hoặc chuyển hướng sai. Văn phòng bầu cử của bạn có thể hủy kích hoạt lá phiếu đầu tiên của bạn và gửi cho bạn lá phiếu hơp lệ thứ hai.

Đôi khi cử tri chuyển nhà và quên cập nhật địa chỉ của họ trong hồ sơ đăng ký cử tri của họ. Bất cứ nơi nào bạn di chuyển, bạn cần phải cập nhật đăng ký cử tri của bạn. Bạn có thể cập nhật nơi cư trú hoặc địa chỉ gửi thư của mình cho đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu cử. Miễn là bạn đã chủ động đăng ký ở Oregon, bạn có quyền bỏ phiếu! 


Все избиратели уже должны получить свой бюллетень до 5 мая!

Проверьте свой почтовый ящик, если до СЕГОДНЯШНЕГО дня, 5 мая, вы еще не получили по почте бюллетень. В таком случае необходимо связаться с офисом избирательной комиссии. Случается, что почта теряется или доставляется не по адресу. Избирательная комиссия может аннулировать первый бюллетень и выдать дубликат.

Бывает, что избиратели меняют место жительства и забывают поменять адрес в регистрационных записях. При каждой перемене места жительства вы должны обновить информацию регистрации избирателя. Вы можете обновить информацию о месте проживания или адресе для почтовых отправлений вплоть до 8 часов вечера в день голосования. Если вы зарегистрировались в качестве избирателя, вы имеете право голосовать!


所有选民都应该在 5 月 5 日之前收到选票!

如果您还没有以邮寄方式收到选票,请您 今天:5 月 5 日检查您的邮箱 ,现在是联系您的选举办公室的时候了。 有时邮件会丢失或被误送。 您的选举办公室可以将您的第一张选票作废并向您发送第二张有效选票。

有时选民搬家后忘记在选民登记记录上更新他们的新地址。 每当您搬迁到新居住地时,您都需要更新您的选民登记表。 您可以在选举日晚上 8 点之前更新您的住所或邮寄地址。 只要您已经在俄勒冈州积极注册,您就有权投票!

Published by clackamasvoice

Voter-focused elections administrator and candidate for Clackamas County Clerk

%d