Sổ Tay Cử Tri Sẽ Đến Hòm Thư Nhanh Chóng

Ngày 11 tháng 10 năm 2022

West Linn, OR – Hợp tác với Ngoại Trưởng Oregon, Thư Ký Quận Clackamas chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các hộ gia đình đều nhận được một bản sao của sổ tay cử tri, ở trong sổ tay sẽ cung cấp những tuyên bố của các ứng cử viên, cũng như là sự ủng hộ hoặc phản đối các dự luật được tìm thấy trong lá phiếu của bạn. Tuần này, các cử tri sẽ nhận được sổ tay cử tri thông qua đường bưu điện và sẽ có cơ hội xem xét các ứng cử viên và các dự luật mà họ sẽ bỏ phiếu trước khi lá phiếu bầu cử đến. 

Đối với cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 8 tháng 11, sổ tay cử tri cấp quận của bạn bao gồm các dự luật và chức vụ địa phương sẽ được đưa vào trung tâm của sổ tay cử tri của bạn. Nếu bạn không nhận được sổ tay cử tri, bạn có thể nhận được tài liệu này bằng cách ghé qua Văn Phòng Lục Sự Quận tại địa chỉ: 1710 Red Soils Ct., Suite 100 Oregon City, OR 97045 hoặc yêu cầu sổ tay được gửi qua thư cho bạn bằng cách gọi 503-655- 8510. Đây là lần đầu tiên thông tin bầu cử sẽ dễ tiếp cận hơn với những cử tri nói những ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Do việc thông qua đạo luật HB 3021, các phần cụ thể của sổ tay cử tri của tiểu bang và quận sẽ có sẵn bằng các ngôn ngữ thông dụng hàng đầu của tiểu bang và quận.  

Catherine McMullen, một cư dân Quận Clackamas, một viên chức bầu cử, và cũng là một ứng cử viên của vị trí Lục Sự Quận Clackamas đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cử tri được tiếp cận với sổ tay cử tri. 

“Sổ tay cử tri là sự hướng dẫn dành cho bạn để tìm hiểu về các ứng cử viên và các dự luật. Các tuyên bố trong sổ tay cử tri được viết bởi các ứng cử viên và cung cấp thông tin quan trọng về giá trị và trình độ của họ. Tôi khuyến khích cử tri dành thời gian để đọc về các lựa chọn của họ và nghiên cứu bất kỳ câu hỏi nào mà họ có thể có để họ có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt trên lá phiếu của mình. 

Tôi đặc biệt vui mừng khi thấy đạo luật HB 3021 được đưa vào hoạt động để giúp tất cả các cử tri đủ điều kiện có thể truy cập được tài liệu bầu cử thông qua các bản dịch thuật. Là một quản trị viên bầu cử, người đã dẫn đầu các nỗ lực tiếp cận ngôn ngữ cho cử tri cấp quận từ năm 2016 để giờ đây, việc có được các nguồn lực mà tất cả cử tri có thể sử dụng trên toàn tiểu bang là điều thật đáng mừng. Các cử tri cũng có thể truy cập thông tin về việc bỏ phiếu và chiến dịch của tôi bằng nhiều ngôn ngữ trên trang web ClackamasVoice.org

McMullen cũng tuyên bố rằng cô ấy sẵn sàng trợ giúp trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà cử tri Clackamas có thể có về cách xác định thông tin trong sổ tay cử tri. Hạn Chót Ghi Danh Cử Tri là Thứ Ba, ngày 18 tháng 10, và cử tri nên kiểm tra trực tuyến tại oregonvotes.gov để đảm bảo rằng họ đã ghi danh bầu cử tại địa chỉ hiện tại của họ. 

Bạn có thể liên hệ với McMullen và tìm hiểu thêm về chiến dịch của cô ấy bằng nhiều ngôn ngữ khác tại: ClackamasVoice.org

Đây là tuyên bố của Catherine McMullen đến với  các cử tri về Lục Sự Quận Clackamas.