Ngày Bầu Cử là Hôm Nay

Ngày 8 tháng 11 năm 2022

Ngày Bầu Cử là Hôm Nay

West Linn, OR. – Hôm nay, ngày 8 tháng 11 năm 2022 là Ngày Tổng Tuyển Cử. Cử tri có thể nộp phiếu bầu cho đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử tại bất kỳ Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức nào trên toàn tiểu bang. Bạn có thể tìm thấy địa điểm gần nhất của mình bằng Bộ Định Vị Hộp Bỏ Phiếu Oregon hoặc tham khảo danh sách các Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức có sẵn ở Quận Clackamas tại đây. Nếu bạn cần, bạn cũng có thể gửi chúng qua đường bưu điện miễn là chúng được đóng dấu bưu điện vào Ngày Bầu Cử. 

Đây là cuộc tổng tuyển cử nên bạn sẽ bỏ phiếu cho các chức vụ từ Thống Đốc và Dân Biểu đến Lục Sự Quận của bạn. Bạn có thể kiểm tra xem lá phiếu của mình đã được nhận hay chưa bằng cách truy cập trang web oregonvotes.gov/myvote của Bộ Trưởng Ngoại Giao. 

Kết quả bầu cử sẽ được đăng trên trang web oregonvotes.gov của Bộ Trưởng Ngoại Giao và trang web Clackamas County Elections clackamas.us/elices ngay sau 8 giờ tối trong Đêm Bầu Cử. Kết quả bầu cử sẽ không chính thức cho đến khi chúng được chứng nhận vào hoặc trước ngày 5 tháng 12. Một lịch trình báo cáo kết quả cũng được yêu cầu đăng trên trang web bầu cử của quận.

Catherine McMullen, ứng cử viên Lục Sự Quận Clackamas và là cư dân của Quận Clackamas đã có lời khuyên này, “Tôi sẽ làm việc với rất nhiều cử tri đang bỏ phiếu của họ ngày hôm nay, và tôi muốn đảm bảo lá phiếu của bạn được kiểm đếm. Nếu bạn đang nộp lá phiếu của mình vào Ngày Bầu Cử, một phương pháp rất hay là sử dụng Hộp Bỏ Phiếu Chính Thức gần nhất của bạn hoặc xác nhận trực quan lá phiếu của bạn đã được nhân viên bưu điện của bạn đóng dấu vào ngày 8 tháng 11 tại bưu điện.”

Cuộc bầu cử sơ bộ tháng 5 đã bị hỏng ở Quận Clackamas năm nay do Sherry Hall, Lục Sự hiện tại, xử lý sai và quản lý sai, dẫn đến kết quả bầu cử bị trì hoãn đáng kể, tăng chi phí và mất lòng tin của công chúng. Các thành viên của công chúng muốn trở thành quan sát viên bầu cử nên liên hệ với đảng chính trị của họ hoặc tổ chức bầu cử để sắp xếp thời gian quan sát quá trình này. 

Cử tri có thể tìm hiểu thêm về Catherine McMullen, ứng cử viên Lục Sự Quận và quản trị viên bầu cử được chứng nhận tại ClackamasVoice.org.